برگه نمونه

مخاطبان گرامی بزودی قسمت ثبت نام طراحی می گردد. براساس این قسمت افراد ثبت نام کننده دارای مزایایی می شوند که متعاقبا اعلام می گردد.